De 1

Personuppgiftspolicy och flytt villkor

Dina personuppgifter tillhör dig och att ta väl hand om de personuppgifter du delar med oss är av yttersta vikt för oss på Transport Cars Stockholm AB. Vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter är säkra hos oss och att du förstår hur vi använder dessa för att erbjuda dig en bättre, mer unik och inspirerande upplevelse. 

Personuppgiftspolicyns innehåll
Transport Cars Stockholm AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Transport Cars Stockholm AB (org. nr. 559017-2275. Djuprännilen 316  13767 Jordbro. 08-500 21 505. E-post: info@transportcars.se och det är till oss du vänder oss för frågor och för att utöva dina rättigheter.
Vi utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår Personuppgiftspolicy. Denna behandlar bl.a. följande:
Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.
Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.
Dina rättigheter, inklusive hur du får tillgång till och hur du uppdaterar dina personuppgifter

Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål
Personuppgifterna som du lämnar när du tar kontakt med oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier.
Namn
Adresser
E-postadress
Telefonnummer
Personnummer

- I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig, svara på förfrågningar, tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du önskar köpa och hjälpa dig med andra beställningar.

- För att förbättra våra produkter och tjänster vill vi gärna ha dina synpunkter. Vi kan därför kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta i våra marknadsundersökningar eller inte.

Vänligen notera att i fall du inte lämnar vissa personuppgifter till oss, kan det hindra oss från att tillhandahålla dig produkter och tjänster som du önskar eller hindra oss från att ingå avtal med dig avseende sådana produkter eller tjänster.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av den här Policyn och vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns.
Kunduppgifter sparas ett år efter avslutad kundrelation. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter.

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från oss. 
För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, t.ex. vid tvister, kan vissa uppgifter komma att sparas i enlighet med tillämplig preskriptionstid. När vi är skyldiga att spara uppgifter enligt lag lagras uppgifterna i enlighet med den tid som föreskrivs i tillämplig lagstiftning.

Dela personuppgifter med myndigheter
För det fall att du har bokat en tjänst med Rutavdrag använder vi dina uppgifterna för att ansöka rut till Skatteverket.
Vi säljer inte dina personuppgifter till tredjepart.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade.
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.
Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.
Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.
Rätt till dataportabilitet.

Skyddande av dina personuppgifter
Vi är väl införstådda med vikten av att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.
Antivirusprogram och datorer med uppdaterade program är några exempel på hur vi höjer säkerheten inom företaget.
Vi utbildar vår personal löpande i dataskyddsfrågor och våra anställda har även strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.
Dina uppgifter kommer inte att lämnas över till tredje part. 

Kontakt och klagomål
Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar , använder dina personuppgifter och själva flyttjänster. Vi strävar efter att lösa eventuella klagomål.

- Skador eller andra klagomål anmäls till vår kontor omedelbart men senast 3 dagar efter flytten har skett.


Ersättningsskyldighetens omfattning
Om det skulle uppkomma skador under uppdraget utförande,
Vid skador på bohaget äger företaget rätt att ombesörja avhjälpande av skadan genom reparation.
Ersättningen ska beräknas utifrån bohagets marknadsvärde vid tiden för skador eller förlusten. Om skadan ska repareras omfattar ersättningen reparations kostnad. Ersättning för reparationskostnad eller annan kostnad ska dock aldrig överstiga vad som skulle ha utgått vid förlust av ifrågavarande föremål.
Om Företaget ersätter skadat föremål med likvärdig sak eller lämnar full ersättning för skada ska äganderätten till det skadade föremålet övergå till företaget.
Företagets ersättningsskyldighet kan jämkas eller bortfalla helt om skadan beror på följande omständigheter
- Felaktig packning, uppackning, lastning, ofullständig eller felaktig märkning, felaktiga
anvisningar eller försummelse att lämna upplysningar.
- Sådan beskaffenhet av vissa slag av bohag, som gör det särskilt utsatt för smärre skada genom förflyttningen i sig ( t.ex. levande växter, matvaror, temperaturkänsligt bohag, obetydliga skador på polerade ytor, gamla möbler) .
- Skada på ömtålig elektronisk utrustning ( t.ex. datorer, datortillbehör, TV apparater) som uppstår trots att transportören iakttagit fackmässig omsorg.
- Företaget visar att skada på föremålet uteslutande orsakats av dess bristfälliga beskaffenhet,
varmed avses flyttgodsets defekta egenskaper.
Vi har ansvarsförsäkring hos IF Försäkring och vi följer den allmänna flyttbestämmelserna
BOHAG 2010 Du kan ladda ner på vår hemsida och läsa vad som gäller dig som konsument. 

Senast uppdaterad: maj 2023